فعال کارگری عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را آزاد نکردند

 

خبر از:یک فعال کارگری

 

علیرغم تودیع وثیقه ی 60 میلیون تومانی و ارسال نامه ی آزادی از سوی شعبه ی 2 بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین به بند 209 دیروز دوشنبه 19 مهرماه رضا شهابی آزاد نشد.دوستان و خانواده وی که از ساعت 3 عصر دوشنبه در وروودی زندان اوین گردهم امده بودند تا یک بامداد سه شنبه در سرما و باران در انتظار ماندند،اما مسوولین امنیتی از آزاد کردن رضا خودداری کردند.


درساعت اداری روز سه شنبه از سوی شعبه بازپرسی به خانواده شهابی گفته شده از سوی "مقامات بالا " دستور رسیده است که در روند آزادی رضا شهابی باید دست نگه دارند و تا لحظه ی نوشتن این خبر ظهر سه شنبه کماکان از سرنوشت رصا اطلاعی در دست نیست.
بسیاری اعلام کرده اند ،این اقدامات برای تضعیف روحیه ی شهابی انجام میگیرد تا در اخرین بازجویی های وزارت اطلاعات ،تلاش شود اتهامات کذب مطرح شده علیه رضا را دوباره برای وی تکرار کنند و در فشار روحی او را مجبور به پذیرش اتهامات کنند.

 

شایان توجه است که روز دوشنه یازده اکتبر خبری در سایت ها متشر شد مبنی بر اینکه رضا شهابی به قید وثیقه شصت میلیون تومانی آزاد شده است. خبر دیرو و خبری که در بالا ملاحظه کردید، به طور رسمی هنوز از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه تائید یا تکدیب نشده است.