بیست و هقت جاسوس ‌در همایش"‌ایرانیان خارج" از کشور

 

روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی: هويت جاسوسي 27 نفر از شركت كنندگان در همايش ايرانيان خارج كشور محرز شده است. همايش ايرانيان خارج كشور همچنان خبرساز است و بررسي‌هاي صورت گرفته درباره هويت سياسي شركت كنندگان همايش ايرانيان خارج كشور نشان مي‌دهد كه گروهي از آنان به صورت رسمي به جاسوسي به نفع بيگانگان اشتغال دارند. براساس بررسي يك نهاد مسئول تاكنون هويت جاسوسي 27 نفر از شركت كنندگان همايش ايرانيان خارج كشور محرز شده است. اين درحالي است كه يك جريان مشكوك مي‌كوشد مانع از گسترش بيشتر دامنه بررسي‌ها در اين باره شود. مجلس شوراي اسلامي، طرح تحقيق و تفحص درباره شوراي ايرانيان خارج از كشور را تصويب كرده است.