محاکمه خواهر روزنامه نگار زندانی به اتهام مصاحبه با رسانه ها


پروین تاجیک ،خواهر عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی امروز در پی دومین احضار خود به بیدادسرای اوین موردبازجویی قرار گرفت و آخرین دفاع از وی نیز توسط بازپرس پرونده اخذ شد. سایت کلمه وابسته به موسوی در این باره نوشت: احضارپروین تاجیک ، معلم بازنشسته وزارت آموزش و پرورش برای دومین بار به دادسرای اوین از زمانی صورت گرفته که او به خاطرنگرانی درباره وضعیت برادرزندانی اش که مدتهای طولانی از وی بی خبر بود مجبور شد با تعدادی از رسانه های خبری مصاحبه کند . هرچند همچنان عبدالرضا برادر روزنامه نگار وی در شرایط کاملا بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد .

 پروین تاجیک پس از مراجعه به دادسرای اوین توسط بازپرس پرونده به خاطر این مصاحبه ها با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی ،تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد و آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده اش به شعبه پنجم دادسرای اوین ارسال شد تا در آینده ای نزدیک به آن رسیدگی شود .


گفته می شود بازپرس پرونده به وی گفته که پیشاپیش اتهام های تو برای ما محرز است چون با رسانه ها ی بیگانه مصاحبه کرده ای و اکنون باید به خاطرش محاکمه شوی. عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و برادر پروین، پس از انتخابات سال گذشته سه بار بازداشت و زندانی شده است . وی یک بار پس از انتخابات بازداشت و پس از چهل روز از زندان آزاد شد .بار دوم پس از حوادث عاشورای حسینی تاجیک روانه زندان شد و دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند. برای بار سوم نیز وی در خرداد ماه سال جاری روانه زندان اوین شد و هنوز هم در شرایط بلاتکلیف زندانی است .

اکنون خواهرتاجیک هم که ازسر دلسوزی و برای رساندن صدای اعتراض اش به مسولان قضایی که با یک روزنامه نگار چنین برخوردی دارند چند بار مصاحبه کرده با اتهام های سنگین همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه خواهد شد.