اسامی شمای از زنان زندانی محکوم به اعدام در زندان اوین

 

اکثر زنانی که در زندانها بسر می برند  از اقشار آسیب دیده و تهیدست جامعه هستند. زنانی که در اثر  قوانین زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی، بدو هیچ دفاعی در معرض خشونت های خانوادگی و یا اجتماعی قرار گرفته اند. زنانی که به خاطر فقر و تنگدستی و گرسنگی،  برای رهایی از وضعیت اسفبار خود به هر کاری برای سیر کردن شکم خود و خانواده شان تن می دهند.

شماری از این زنان در زندانهای مختلف رژیم در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند. "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "اسامی  شماری از زنان زندانی محکوم به اعدام در بند زنان زندان اوین را که در آستانه اعدام قرار دارند، بشرح زیر منشتر کرده است.

 

1- ثریا ذکریا نژاد ،خانه دار4 سال در زندان  به اتهام داشتن مواد مخدر ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد

2- اشرف امرایی ،38 ساله،خانه دار  ، 2 سال در زندان ، به اتهام داشتن مواد مخدر،،همسرش پیش از این  اعدام شده است ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد

3- سهیلا پور حسینی 19 ساله، خانه دار ،1 سال در زندان به اتهام  قتل ،بند3 زنان زندان اوین

4- اشرف کل حر 45 ساله،خانه دار به  اتهام قتل و زنا ، حکم سنکسار9 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین

5- شهلا جاهد ،8 سال در زندان،  به اتهام قتل،در بند 1 بالا زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم جعفر زاده

6- کبری رحمان پور 29 ساله،خانه دار  به اتهام  قتل 9 سال در  زندان بند 2 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم؛ عزیز محمدی

7- سوگند جهانی 28 ساله،خانه دار به اتهام قتل محکوم به اعدام ،2.5 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم ؛ عزیز محمدی

8-ریحانه جباری 25 ساله،به اتهام قتل ، 3.5 در زندان  ،بند 1 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم تردست 

9- سادات صفوی 45 ساله،خانه دار ، به اتهام مواد 3 سال در زندان حبس بند 1 بالا زندان اوین

10 سحر پری خانی 23 ساله،خانه دار،  به اتهام قتل ،3 سال در زندان ، بند 2 بالا زندان اوین

11- فاطمه حداد 34 ساله،خانه دار  به اتهام قتل ،1.5 سال در زندان ، ،بند 2 بالا زندان اوین

12- اکرم علی محمدی 29 ساله به اتهام قتل ،5 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین

13 فرشته بیگوند 45 ساله،خانه دار  به اتهام مواد مخدر، 5 سال در زندان ،بند 1 بالا زندان اوین 

14 لیلا خواجه وندی 32 ساله،خانه دار،  به اتهام مواد مخدر، 2.5 سال در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین

15- نقره خزایی 47 ساله،خانه دار  به اتهام قتل و مواد مخدر ،4 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین

16- لیدا توکلی محلاتی،28 ساله ،متهم به قتل 5 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم کوه کمره ای ، بند 2 بالا زندان اوین

17-  فاطمه مطیع،40 ساله ،متهم به قتل  ،15 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

18- محبوبه شیخ لر 18 ساله ، متهم به قتل ، 1 سال در زندان ، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

19- مینا چراغی 25 ساله ،به اتهام داشتن مواد  مخدر، 2 سال در  زندان

20- شرافت بیگوند ،به اتهام  حمل و نگهداری مواد مخدر ،5 سال در زندان

21- آزیتا ملاهاشمی، 6 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

22- فرحناز نیک خواه به اتهام قتل، 7 سال در  زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی بود

23- راضیه ژولیده 35 سال  و مرضیه توکلی  20 سال که مادر و دختر هستند،به اتهام قتل

24- زرین تاج غریب، 4 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم همت یار

25 زهرا عادی گذری مقدم، به اتهام قتل 7 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

26- معصومه آقایی، به اتهام قتل، 3 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

27- سعیده خدایی دل ،به اتهام معاونت در قتل ،8.5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم  طباطبایی

28--سهیلا پور حسینی،به اتهام قتل ،10 ماه درز ندان 

29- مرضیه رحمانی،به اتهام مباشرت در قتل  5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی تردست

30- زهرا رحیمی ،به اتهام قتل 5 ماه در زندان

31-  نسرین نجفی، به اتهام  قتل ،1 سال در زندان

32-  اعظم احمد وند 27 ساله ،6 سال در  زندان ،شعبه 74 صادر کننده حکم  عزیز محمدی