دانشجوی ستاره دار در مشهد دستگیر شد

 

امیر شیبانی زاده دانشجوی دانشگاه مشهد پس از احضار به دادگاه برای دومین بار بازداشت شد.پامیر شیبانی زاده بخاطر احضاریه ای که از دادگاه دریافت کرده بود روز سه شنبه 6 مهرماه 89 در دادگاه حضور یافت. پس از آن، دستگیر و به احتمال به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است. دستگیری، احضار و ستاره دار کردن دانشجویان در آغاز سال تحصیلی در اولویت کار دستگاه اطلاعاتی، قضایی و کمیته های انضباطی دانشگاه ها قرار گرفته است. هرانا

 

‏شنبه‏، 2010‏/10‏/02