پنچ دانشجوی کرد به ده سال زندان تعلیقی محکوم شدند

 

پنج دانشجوی دانشگاه یزدان پناه سنندج که متهم به برگزاری مراسم برای اعدامیان 19 اردی بهشت هستند هر یک به دو سال حبس تعلیقی محکوم شدند. هرانا: پنج دانشجوی کرد کامیارانی که به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی دانشکده یزدان پناه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بودند هریک به دو سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شده اند. گفتنی است آزاد کمانگر دیگر دانشجوی این دانشگاه نیز هم اکنون در بازداشت وزارت اطلاعات قرار دارد و در قرنطینه زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود.